Sign In    Register

World Journal of Emergency Medicine

    Next Articles

Risk factors for early death in severe non-brain-injured trauma patients

Hui Feng1, Ronghai Shao2, Zihao Fan3, Limei Ma1, Jiake Gao1, Lijun Liu1, Lichao Fang4, Jianjun Zhu1   

  1. 1 Department of Emergency and Critical Care Medicine, the Second Affiliated Hospital of Soochow University, Suzhou 215004, China
    2 Department of Emergency, the First People's Hospital of Taicang (Taicang Affiliated Hospital of Soochow University), Suzhou 215400, China
    3 Center for Emergency and Critical Care Medicine, Beijing Friendship Hospital, Capital Medical University, Beijing 100050, China
    4 Department of Emergency and Intensive Care Unit, Suzhou Xiangcheng People’s Hospital, Suzhou 215131, China
  • Contact: Jianjun Zhu, Email: zjj_66164560@suda.edu.cn; Lichao Fang, Emai: lichaofang76@163.com